Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE 
Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE 
     

Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdSTYLE Network

 

AdSty­le Ne­twork, sieć re­kla­my ko­bie­cej na­le­żą­ca do Gru­py In­te­ria.pl, po­wie­rzy­ła nam pro­jekt gra­ficz­ny swo­je­go ser­wisu in­ter­ne­to­we­go. Wspól­nie z fir­mą Quicknet.pl stwo­rzy­li­śmy dla AdSty­le ser­wis in­ter­ne­to­wy w wer­sji de­sk­to­po­wej oraz w wer­sji mo­bil­nej, opar­ty na sys­te­mie za­rzą­dza­nia tre­ścią QNCMS.

Na­stęp­nie wspie­ra­li­śmy wpro­wa­dze­nie tej mar­ki re­kla­ma­mi w in­ter­ne­cie oraz ma­te­ria­ła­mi na kon­fe­ren­cję. Za­pro­jek­to­wa­li­śmy sze­reg ba­ne­rów in­ter­ne­to­wych, re­kla­my do ga­zet oraz rol­lu­py.

 

Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt i przy­go­twa­nie re­klam do in­ter­ne­tu oraz na kon­fe­ren­cję.

     
    ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji