DOM xs 
DOM xs 
     

DOM xs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM xs

 

Dom XS to po­mysł na wła­sny dom bez za­ła­twia­nia ton pa­pie­rów i do­ku­men­ta­cji i tra­ce­nia cza­su na bie­ga­ni­nę ty­go­dnia­mi po róż­nych urzę­dach. Wspó­l­nie z fi­r­mą Qu­ick­net.pl stwo­­rzy­­li­­śmy dla DOM xs re­spon­syw­ny se­r­wis in­­te­r­ne­­to­­wy do­pa­so­wu­ją­cy się do wszyst­kich urzą­dzeń, na któ­rych jest wy­świe­tla­ny. Na­szą pra­cę za­czę­li­śmy od za­pro­jek­to­wa­nia lo­go dla te­go pro­jek­tu. Za­­pro­­je­k­to­­wa­­li­­śmy rów­nież wi­zy­tów­ki, rol­lup oraz ulot­ki.

Za­­kres usług: Opra­­co­­wa­­nie ko­n­ce­p­cji fun­k­cjo­­na­l­nej se­r­wi­­su www, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów gra­­fi­cz­nych, wdro­­że­­nie se­r­wi­­su. Pro­­jekt lo­go, wi­zy­tó­wek, rol­lupu i ulo­tek.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji