Przedszkole Rodzinne Ziarenko 
Przedszkole Rodzinne Ziarenko 
     

Przedszkole Rodzinne Ziarenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Rodzinne Ziarenko

 

Przedsz­kole Rodzinne „Zia­renko” z Lublina, nasta­wione na edu­ka­cję metodą Mon­tes­sori powie­rzyło nam zmianę strony inter­ne­to­wej. Naszym zada­niem było stwo­rze­nie ser­wisu o jasnej struk­tu­rze infor­ma­cji z modu­łami do doda­wa­nia aktu­al­nych wyda­rzeń, które poka­zują róż­no­rodne dzia­ła­nia przed­szkola.


Za­kres usług: Opra­­co­­wa­­nie kon­ce­p­cji fun­k­cjo­­na­l­nej ser­wi­­su www, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów gra­­fi­cz­nych, wdro­­że­­nie ser­wi­­su w opa­r­ciu o QNCMS. Pro­­jekt bane­rów rekla­mo­wych, wizy­tó­wek, mate­ria­łów rekla­mo­wych.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji