RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka 
RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka 
     

RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskCon

 

Fir­ma ofe­ru­ją­ca sze­ro­ki za­kres usług zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem pra­cy i ochro­ną prze­ciw­po­ża­ro­wą zle­ci­ła nam zapro­jektowanie i wy­ko­na­nie ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go. Stro­na zo­sta­ła wy­ko­na­na wspól­nie z Qu­ick­net.pl na sys­te­mie za­rzą­dza­nia tre­ścią QNCMS w opar­ciu o nasz pro­jekt funk­cjo­nal­ny. Dla fir­my RiskCon wy­ko­na­li­śmy też pro­jek­ty wi­zy­tó­wek oraz pre­zen­ta­cji na ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję „Awa­rie prze­my­sło­we – no­we re­gu­la­cje praw­ne i pro­ble­my prak­tycz­ne”. Ri­skCon po­wie­rzył nam tak­że przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu na­mio­tów do sy­mu­la­cji po­ża­ru.

Za­­kres usług: Opra­­co­­wa­­nie ko­n­ce­p­cji fun­k­cjo­­na­l­nej se­r­wi­­su, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów gra­­fi­cz­nych, wdro­­że­­nie se­r­wi­­su w opa­r­ciu o QNCMS. Pro­­jekt wi­zy­tó­wek, gra­fi­ki na na­mio­ty do sy­mu­la­cji po­ża­ru oraz pro­jekt gra­ficz­ny pre­zen­ta­cji na kon­fe­ren­cję.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji