Co możemy dla Was zrobić CreLab - Laboratorium kreacji

 

Fir­ma Cre­Lab ist­nie­je od 2012 ro­ku, jed­nak na­sze do­świad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu stron in­ter­ne­to­wych się­ga cza­sów, kie­dy to lu­dzie łą­czy­li się z in­ter­ne­tem za po­mo­cą mo­de­mów :) Przez ten czas two­rzy­li­śmy ja­ko fre­elan­ce­rzy pod róż­ny­mi mar­ka­mi, współ­pra­cu­jąc z wie­lo­ma fir­ma­mi. Na­sze wcze­śniej­sze do­świadcz­enia za­owo­co­wa­ły dość po­kaź­nym port­fo­lio. W swo­jej ka­rie­rze pra­co­wa­li­śmy dla wie­lu zna­nych ma­rek, jak: Ni­ke, Har­ley Da­vid­son, Mi­cro­soft, Ti­ger Ener­gy Drink, Fi­tel­la, In­post, Ga­ze­ta Rzecz­po­spo­li­ta, AIG, Pan­da Se­cu­ri­ty, PARP, INTERIA, Piz­za Do­mi­nium, Nis­san. Pra­ca dla nich wie­le nas na­uczy­ła, a sza­cu­nek dla mar­ki prze­no­si­my też na fir­my du­żo mniej­sze, po­ma­ga­jąc na­szym Klien­tom osią­gać suk­ce­sy. Po­sia­da­my do­sko­na­łych i wy­pró­bo­wa­nych part­ne­rów, dzię­ki któ­rym je­ste­śmy w sta­nie spro­stać naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cym za­da­niom.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

   
CreLab - Laboratorium kreacji
CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji