Referencje CreLab

AdSTYLE

 

„Fir­ma Cre­Lab świad­czy­ła dla GRUPY INTERIA. PL pra­ce gra­ficz­ne, usłu­gi kre­atyw­ne i co­pyw­rit­ter­skie. Pro­jek­tu­jąc i wy­ko­nu­jąc nasz ser­wis han­dlo­wy www.ad­sty­le.pl, a tak­że nie­zli­czo­ne ba­ne­ry re­kla­mo­we oraz naj­ró­żniej­sze gra­fi­ki za­rów­no do dru­ku, jak i on­li­ne wy­ka­zy­wa­ła się kre­atyw­no­ścią, ter­mi­no­wością i fa­cho­wo­ścią god­ną po­le­ce­nia.

… Dzię­ki zdol­no­ściom or­ga­ni­za­cyj­nym oraz umie­jęt­no­ści spraw­ne­go dzia­ła­nia w sy­tu­acjach stre­so­wych i pod pre­sją cza­su Cre­Lab z po­wo­dze­niem wy­ko­ny­wa­ła po­wie­rzo­ne zle­ce­nia ter­mi­no­wo i pro­fe­sjo­nal­nie. "

   
  Hubert Giblewski
Kierownik Promocji Działu Handlowego
Grupa INTERIA.pl
   
 

ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA AdSTYLE

 

CreLab - Laboratorium kreacji

DOM xs

 

 

 

„…Wstrze­li­li się z pro­jek­tem w styl i prze­kaz, ja­ki chcie­li­śmy osią­gnąć… Dla­cze­go po­le­cam fir­mę Cre­Lab? Po­nie­waż wiem, że każ­de zle­ce­nie bę­dzie wy­ko­na­ne ter­mi­no­wo, rze­tel­nie i co naj­waż­niej­sze, tak jak zo­sta­ło to usta­lo­ne przed roz­po­czę­ciem wy­ko­na­nia za­mó­wie­nia. "

   
  Paweł Piesiecki
DOM XS
   
  ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA DOM XS

CreLab - Laboratorium kreacji

Zespół taneczny HAND to HAND

 

 

 

 

„Ze­spół Ta­necz­ny „HAND to HAND”, sek­cja Tań­ca Spor­to­we­go Klu­bu „HAND to HAND 1” z przy­jem­no­ścią re­ko­men­du­je fir­mę Cre­Lab z sie­dzi­bą w Lu­bli­nie. Za­kres prac Cre­Lab dla „HAND to HAND” obej­mo­wał pro­jekt i wy­ko­na­nie stro­ny in­ter­ne­to­wej oraz wie­le pro­jek­tów gra­ficz­nych...

...Ca­ły pro­ces twór­czy po­wsta­wa­nia wy­żej wy­mie­nio­nych zle­ceń zo­stał do­kład­nie i pro­fe­sjo­nal­nie prze­my­śla­ny, by uzy­skać spój­ność i kom­pa­ty­bil­ność wszyst­kich ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych. Fir­ma za­wsze słu­ży fa­cho­wym do­radz­twem i wraz z klien­tem sta­ra się stwo­rzyć pro­dukt na mia­rę ocze­ki­wań.

Współ­pra­ca z fir­mą Cre­Lab to pew­ność, że uzy­skasz to, cze­go po­trze­bu­jesz. "

 

 

  Jacek Sennewald
Prezes Klubu Sportowego
 

 

  ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA HAND to HAND

 

CreLab - Laboratorium kreacji

RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

 

 

 

„…Współ­pra­cu­jąc z Cre­Labem nie trze­ba się oba­wiać, że coś pój­dzie nie tak. Jest to do­brze wy­ko­rzy­sta­ny czas na owoc­ne dzia­ła­nia. Fir­ma sku­pia się na kon­kret­nym za­da­niu, by osią­gnąć za­do­wa­la­ją­cy wy­nik. Sze­ro­kie do­świad­cze­nie, otwar­tość i pro­fe­sjo­nal­ne do­radz­two prze­kła­da się na do­sko­na­ły wy­nik koń­co­wy pro­jek­tów. Cre­Lab to fir­ma, któ­rej moż­na za­ufać.”

   
  Marcin Kopron
Szef Biura
   
  ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA RISKCON

 

CreLab - Laboratorium kreacji

Okna Lublin

 

 

 

„...Fir­mę Cre­Lab ce­chu­je pro­fe­sjo­na­lizm, in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do klien­ta, du­ża ko­mu­ni­ka­tyw­ność. Du­że do­świad­cze­nie fir­my prze­ło­ży­ło się na efekt koń­co­wy prze­ra­sta­ją­cy na­sze ocze­ki­wa­nia.

...Pra­cow­ni­cy fir­my Cre­Lab za­wsze chęt­nie słu­żą po­mo­cą. Rze­czo­we, fa­cho­we, zgod­ne z wa­run­ka­mi umo­wy wy­ko­na­nie za­da­nia, po­zwa­la nam re­ko­men­do­wać fir­mę Cre­Lab do wy­ko­ny­wa­nia za­dań o po­dob­nym cha­rak­te­rze."

 

 

  Marek Kacperczyk
Z-ca Dyrektora ds. Produkcji i Marketingu
 

 

  ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA OKIEN LUBLIN

 

CreLab - Laboratorium kreacji

Prywatne Przedszkole Motylek

 

 

 

„…Przez wiele lat firma CreLab spełnia wszelkie potrzeby w zakresie zamówień dostosowując swój czas pracy i sumiennie wykonując powierzone zadania.

...Ze względu na pozytywne doświadczenia przy współpracy, szeroką wiedzę w projektowaniu i sumienność w wykonywaniu oraz działania dostosowane do potrzeb klienta polecam innym firmę CreLab."

   
  Justyna Cholewińska
Dyrektor Przedszkola
   
  ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA PRZEDSZKOLA MOTYLEK

CreLab - Laboratorium kreacji

Przedszkole Akwarelki

 

„Z fir­mą Cre­Lab współ­pra­cu­ję od 2013 ro­ku, zle­ca­jąc jej za­pro­jek­to­wa­nie lo­go i stro­ny in­ter­ne­to­wej dla Przedsz­ko­la Akwa­rel­ki. Pra­ce prze­bie­ga­ły spraw­nie i twór­czo, cze­go do­wo­dem jest po­wsta­nie stro­ny ta­kiej, ja­kiej ocze­ki­wa­łam. Bę­dąc za­do­wo­lo­na z owoc­nej współ­pra­cy oraz z pro­fe­sjo­na­li­zmu i kre­atyw­no­ści fir­my Cre­lab zle­ci­łam wy­ko­na­nie ko­lej­nych prac dla przed­szko­la (ba­ne­ry, pla­ka­ty, wi­zy­tów­ki, dy­plo­my) gdyż wie­dzia­łam, że zo­sta­ną wy­ko­na­ne na czas i ze sma­kiem.

Ser­decz­nie po­le­cam fir­mę Cre­lab, któ­ra każ­de zle­ce­nie wy­ko­nu­je z wiel­kim za­an­ga­żo­wa­niem i tro­ską o do­bro klien­ta."

   
  Adriana Michalewska
Dyrektor
   
 

ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA PRZEDSZKOLA AKWARELKI

 

CreLab - Laboratorium kreacji

Inachis

 

„...Systematycznie współpracujemy nadal z firmą CreLab nad opracowaniem tworzonych przez nas materiałów graficznych w ramach konsultacji usług edukacyjnych na potrzeby współpracy mojej firmy z TVP i Teatrami w Lublinie


Polecam innym firmę CreLab ze względu na sumienność wykonywanych prac, dostosowanie do indywidualnych potrzeb, kreatywność w szukaniu rozwiązań i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań."

   
  Justyna Cholewińska
Prezes Zarządu
   
 

ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA INACHIS

CreLab - Laboratorium kreacji

Inachis

 

„Firma Cre­Lab, to solidna i pro­fe­sjo­nalna firma ofe­ru­jąca w swo­jej pracy naj­lep­sze z moż­li­wych roz­wią­zań, dba­jąc o kom­fort Klienta. Dla Pry­wat­nego Przed­szkola „Zia­renko” w Lubli­nie firma Cre­Lab wyko­nała stronę inter­ne­tową. Zapro­jek­to­wała baner rakla­mowy, reklamę do gazety, wizy­tówki, teczki i papier fir­mowy. Przy oka­zji tych dzia­łań odświe­żyła także logo przed­szkola.

Z wszyst­kich zre­ali­zo­wa­nych zle­ceń jestem bar­dzo zado­wo­lona i pełna podziwu dla warsz­tatu pracy i efek­tów dzia­łań Cre­Labu…”

   
  Elżbieta Futyma
Dyrektor
   
 

ZOBACZ PEŁNE REFERENCJE  ZOBACZ CO ROBILIŚMY DLA PRZEDSZKOLA ZIARENKO

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji