Oferta dla Przedszkoli Oferta dla Przedszkoli

Pier­w­sze prace dla przed­sz­kola firma Cre­­Lab wyko­­nała w 2010 roku, kiedy to zapro­­je­k­to­­wa­­li­­śmy ser­wis inte­r­ne­­towy dla Pry­­wa­t­nego Przed­sz­kola Moty­­lek w Lubli­­nie. Z Przed­sz­ko­­lem Moty­­lek wspó­ł­pra­­cu­­jemy do dziś, z powo­­dze­­niem reali­­zau­­jąc sze­­reg zle­­ceń i zamó­­wień. Niek­tóre prace może­cie zoba­czyć poni­żej.

W następ­nych latach słu­­ży­­li­­śmy pomocą przy two­­rze­­niu stron dla kolej­nych przed­sz­koli z Lublina i nie tylko. Lata owo­c­nej pracy dla pla­­có­­wek przed­sz­kolnch prze­­ło­­żyły się na sze­­ro­­kie doświa­d­cze­­nie, jakie firma Cre­­Lab posiada przy two­­rze­­niu pro­fe­sjo­nal­nych ser­wi­­sów inte­r­ne­­to­­wych i mate­­ria­­łów na potrzeby przed­sz­koli. Jeste­śmy też rodzi­cami, któ­rych dzieci cho­dziły do przed­szkola i wiemy co potrze­bują i lubią „Wasi klienci” – czyli rodzice oraz ich pocie­chy.

 

Se­r­de­cz­nie zapra­­szamy do wspó­ł­pracy wszy­st­kich, któ­­rzy chcą stwo­­rzyć ory­­gi­­nalną, nowo­­cze­­sną i pro­­fe­­sjo­­nalną stronę dla swo­­jego przed­sz­kola.ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

   
CreLab - Laboratorium kreacji

ZOBACZ NASZE REALIZACJE DLA PRZEDSZKOLI

Prywatne Przedszkole Motylek
     

Prywatne Przedszkole Motylek

 

 

 

 

 

 

Prywatne Przedszkole Motylek

 

Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek z Lublina to miejsce, gdzie praca z dziećmi jest na najwyższym poziomie. Tak intensywne działania wymagają najlpeszej prezentacji.

 

Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su www, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt bilboardów, wizytówek, materiałów edukacyjnych, logo Mini Motylek.

     
    ZOBACZ WWW ON-LINE  ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE     
     
Przedszkole Rodzinne Ziarenko
     

Przedszkole Rodzinne Ziarenko

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Rodzinne Ziarenko

 

Przedsz­kole Rodzinne „Zia­renko” z Lublina, nasta­wione na edu­ka­cję metodą Mon­tes­sori powie­rzyło nam zmianę strony inter­ne­to­wej. Naszym zada­niem było stwo­rze­nie ser­wisu o jasnej struk­tu­rze infor­ma­cji z modu­łami do doda­wa­nia aktu­al­nych wyda­rzeń, które poka­zują róż­no­rodne dzia­ła­nia przed­szkola.


Za­kres usług: Opra­­co­­wa­­nie kon­ce­p­cji fun­k­cjo­­na­l­nej ser­wi­­su www, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów gra­­fi­cz­nych, wdro­­że­­nie ser­wi­­su w opa­r­ciu o Quic­kCMS. Pro­­jekt bane­rów rekla­mo­wych, wizy­tó­wek, mate­ria­łów rekla­mo­wych.

     
    ZOBACZ WWW ON-LINE      
     
Przedszkole Niepubliczne Dziecięcy Raj
     

Przedszkole Dziecięcy Raj

 

Przedszkole Niepubliczne Dziecięcy Raj

 

Przed­sz­kole Nie­­pu­­bliczne Dzie­­cięcy Raj w Mar­kach zatru­d­niło naszą firmę do zapro­­je­k­to­­we­­a­nia logo, strony inte­r­ne­­to­­wej oraz wielu innych mate­ria­łów rekla­mo­wych. Praca dla przed­sz­kola, to kolejne wyzwa­­nie mające na celu stwo­­rze­­nie kolo­­ro­­wych, weso­­łych i fun­k­cjo­­na­l­nych pro­­je­k­tów.


Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su www, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt logo, bilboardów, banerów, reklam do gazet osiedlowych, oklejanie samochodu, teczki reklamowej, ulotek i plakatów.

     
    ZOBACZ WWW ON-LINE       
     
Przedszkole Artystyczne Akwarelki

 

     

Przedszkole Akwarelki

 

Przedszkole Akwarelki

 

Pry­watne Przedsz­kole Języ­kowo-Arty­styczne „Akwa­relki” w Lubli­nie powie­rzyło nam pro­jekt logo i strony inter­ne­to­wej. Następ­nie wyko­na­li­śmy dla przed­szkola sze­reg mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych.

 

Za­­kres usług: Opra­­­co­­­wa­­­nie ko­n­ce­­p­cji fun­k­cjo­­­na­­l­nej se­r­wi­­­su www, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nie pro­­­je­­k­tów gra­­­fi­­cz­nych, wdro­­­że­­­nie se­r­wi­­­su w opar­ciu o sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią QNCMS. Pro­­­jekt lo­go, wi­zy­­tó­­wek, ulo­tek, pla­ka­tów i dyplo­mów.

     
    ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     
Przedszkole Mini Bambini

 

     

Przedszkole Mini Bambini

 

Przedszkole Mini Bambini

 

Pry­watne Przed­szkole i Żło­bek Mini Bam­bini we Wro­cła­wiu zle­ciło nam poprawę logo­typu, zmianę jego kolo­ry­styki i nada­nie mu przy­ja­niej­szych kształ­tów. Dla Mini Bam­bini wyko­na­li­śmy rów­nież ser­wis inter­ne­towy, bil­bo­ardy, ulotki oraz wizy­tówki.

 

Za­­kres usług: Opra­­­co­­­wa­­­nie ko­n­ce­­p­cji fun­k­cjo­­­na­­l­nej se­r­wi­­­su www, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nie pro­­­je­­k­tów gra­­­fi­­cz­nych, wdro­­­że­­­nie se­r­wi­­­su w opar­ciu o sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią QNCMS. Pro­­­jekt lo­go, wi­zy­­tó­­wek, ulo­tek, bilboardów.

     
     
    ZOBACZ WWW ON-LINE  
     

 

Przedszkole Tęczowa Arka

 

     

Przedszkole Tęczowa Arka

 

Przedszkole Tęczowa Arka

 

Przed­szkole Tęczowa Arka to pry­watne przed­szkole w Lubli­nie z nowo­cze­snymi wnę­trzami, fachową opieką i kom­for­to­wymi warun­kami. Dla Tęczo­wej Arki wyko­na­li­śmy logo, ser­wis inter­ne­towy i inne materiały. Wszystko na najwyższym poziomie i z dbałością o szczegóły.

 

Za­­kres usług: Opra­­­co­­­wa­­­nie ko­n­ce­­p­cji fun­k­cjo­­­na­­l­nej se­r­wi­­­su www, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nie pro­­­je­­k­tów gra­­­fi­­cz­nych, wdro­­­że­­­nie se­r­wi­­­su w opar­ciu o sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią QNCMS. Pro­­­jekt lo­go, wi­zy­­tó­­wek, ulo­tek, bilboardów.

     
     
    ZOBACZ WWW ON-LINE  
     

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji